Your own Academy

Uw opleidingsbehoefte bundelen en doorvertalen naar een op de organisatie of op uw branche toegespitste bedrijfsacademie. Het kan eenvoudiger en sneller dan u denkt. Een gerichte visie op leren en ontwikkelen afgestemd op uw organisatie, coherente leerlijnen, op maat toegesneden programma’s en vooral meer kwaliteit voor minder geld. HRD Professionals biedt projectleiding en adviesexpertise om deze shared-service realiteit te maken.

Veel organisaties hechten aan het permanent leren en ontwikkelen van hun medewerkers niet alleen om in kwaliteit en dienstverlening excellent te worden en te blijven, maar ook om als werkgever expertise en talent aan je te binden. Ieder organisatieonderdeel heeft daarin natuurlijk zijn eigen accenten, voorkeuren en specifieke op het werk toegesneden opleidingsbehoeften. Hierdoor is in de loop der jaren een breed pallet aan leer- en opleidingsactiviteiten ontstaan, waarbij de vraag zich opdringt of dit niet effectiever en efficiënter kan.

Een andere invalshoek is dat verschillende bedrijven of organisaties in dezelfde of aanpalende branches elk veel tijd, energie en middelen investeren in scholing en opleiding van hun medewerkers. Echter hoe verhoudt die inzet zich tot de hoeveelheid medewerkers die er feitelijk gebruik van maken. De wet van de grote getallen maakt dat samenwerking op opleiding en ontwikkeling leidt tot een beter aanbod tegen lagere kosten. Daarbij biedt samenwerking tussen verschillende organisaties op dit terrein talloze aanknopingspunten op het gebied van mobiliteit, capaciteitsmanagement, loopbaanplanning en talentontwikkeling.

Wij bieden u deskundig advies, procesbegeleiding en projectmanagement om in gezamenlijkheid te kijken welke variant van een bedrijfsacademie aansluit op uw wensen en uw praktijk. Onze aanpak is daarin een gefaseerde:

  • Schouwen: inventariseren van de bestaande opleidings- en ontwikkelactiviteiten, verkennen van de huidige en toekomstige scholingsbehoefte plus die van opleidingsgerelateerde activiteiten als leer- werktrajecten, coaching, intervisie etc.
  • Businesscase: opbouwen van een businesscase waarbij helder inzichtelijk wordt gemaakt wat de bedrijfsmatige voordelen zijn (zowel kwalitatief als kwalitatief) van het bouwen van of het participeren in een bedrijfsacademie. Bij akkoord op de businesscase wordt een projectorganisatie opgezet.
  • Witte vlekken analyse: Analysewerkzaamheden om reeds bestaand opleidingsmateriaal, beschrijvingen van werkprocessen, bedrijfsspecifieke applicaties, competentieprofielen en andere relevante documenten met betrekking tot de ontwikkeling van medewerkers inzichtelijk te maken. Uit de analyse volgt een eerste houtkoolschets van de bedrijfsspecifieke en meer generieke leerlijnen. Er wordt een koppeling gemaakt naar de kwalificatiedossiers van de relevante opleidingen binnen het reguliere onderwijs en gekeken of die op dit moment toereikend zijn of aanpassing behoeven.
  • Leerlijnen & curriculum: De witte-vlekken analyses van uw organisatie of de participerende organisaties worden definitief vertaald naar leerlijnen. Eventueel worden leerlijnen gekoppeld aan reeds bestaande kwalificerende opleidingen. Mede op basis van het huidige aanbod aan kwalificerende opleidingen worden aangepaste curriculum-ontwerpen gemaakt die aansluiten op de werkprocessen en opleidingsbehoefte in uw praktijk. Doelstelling kan zijn dat het doorlopen van een curriculum leidt tot certificering van de medewerker. Dit betekent dat een curriculum niet alleen ‘bedrijfsproof’ moet zijn, maar eventueel zal moeten voldoen aan alle wettelijke eisen die aan het betreffende onderwijs verbonden zijn.
  • Aanbieders & programma: De curriculum ontwerpen zullen in samenwerking met een opleidingsaanbieder uitgewerkt moeten worden naar concrete les- of trainingsprogramma’s, al dan niet ondersteund met digitale leerwegen en praktijkmodules. In deze fase zal kritisch gekeken worden naar de kwaliteit en kosten van de verschillende aanbieders. Er wordt een poule van opleidingspartners gecreëerd met scherpe contracten en duidelijke afspraken inclusief een helder evaluatieproces.
  • Academie in bedrijf: Overdracht van de projectorganisatie naar een definitieve Academie- organisatie. Positioneren van de academie binnen de organisatie en het in gebruik nemen van een digitaal portal zodat de academie als virtueel kennis- en opleidingsplatform binnen de organisatie ingebed wordt.

Indien u eens wilt verkennen of academievorming een lonkend perspectief is voor uw organisatie of voor branche gerelateerde partners. Neem dan contact op met ons.
« Terug naar overzicht
MADE BY NONKA.NL